ร่วมบริจาค มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

วิธีบริจาค
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถบริจาคเงินโดยวิธี

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ"
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 387-1-01191-6
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยจารุรัตน์
เลขที่บัญชี 071-2-79247-7
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารวานิช
เลขที่บัญชี 220-0-39521-4

เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ"
ธนาคาร...........................................
เลขที่...............................................

   
 

เมื่อท่านได้บริจาคแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง มายังมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ หมายเลขโทรสาร 0-2512-2629 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

* ใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้