มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ความเป็นมา รายนามคณะกรรมการ 00 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ | Elephant Reintroduction Foundation
ความเป็นมา
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ช้างเอเชียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับสองของโลกรองจากช้างแอฟริกา และมีความสำคัญสูงสุดในระบบนิเวศน์ป่าเขตร้อนเพราะช่วยสร้างแหล่งอาหาร เช่น ดินโป่ง ให้แก่สัตว์ป่าอื่นๆ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ช่วยกระจายพันธุ์ไม้บางชนิดที่เป็นอาหารของสัตว์อื่น อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ช้างเผือกหรือช้างที่มีลักษณะมงคลยังถือเป็นสัตว์คู่พระบารมีองค์พระมหากษัตริย์และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอีกด้วย

ปัจจุบัน ช้างเอเชียมีการกระจายพันธุ์ใน ๑๓ ประเทศ โดยพบในประเทศไทยประมาณ ๕,๐๐๐ เชือก เป็นช้างป่าประมาณ ๒,๐๐๐ เชือก และช้างเลี้ยงอีกประมาณ ๓,๐๐๐ เชือก ปัจจุบันประชากรช้างป่ากำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจากปัญหาการถูกล่าและผืนป่าซึ่งเป็นถิ่นอาศัยถูกทำลายลง ช้างเลี้ยงจำนวนมากต้องประสบปัญหาตกงานกลายเป็นช้างเร่ร่อนและช้างขอ ทานในเมืองใหญ่ หรือถูกใช้งานลักลอบลากไม้ผิดกฎหมาย

ด้วยทรงห่วงใยถึงวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า อันเป็นเหตุแห่งการสูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จึงทรงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาช้างไทย โดยเฉพาะปัญหาช้างลักลอบลากไม้ผิดกฎหมายและปัญหาช้างเร่ร่อน โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก รวมทั้งเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ช้างเลี้ยงและช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทยภายใต้แนวความคิด “ช้างเลี้ยงก็คือช้างป่า” เพราะช้างเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ได้เหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ

...ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นโดยมุ่งหมายให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาว และได้พระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปช้างในป่าต้นโพธิ์ รูปแบบลายรดน้ำสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสีเขียวซึ่งแทนสีป่าธรรมชาติ และทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “สก” ไขว้ไว้ใต้พระมหามงกุฎ อัญเชิญสถิตไว้เบื้องบน อันมีความหมายว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นเสมือนร่มโพธิ์แห่งการอนุรักษ์ช้างไทย พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการคืนชีวิตช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนดังเดิม”

การนำช้างเลี้ยงกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรช้างป่าเป็นแนวทางในการช่วยป้องกันไม่ให้ช้างสูญพันธุ์ไปจากป่า ในเวลาเดียวกันยังช่วยแก้ปัญหาช้างเลี้ยงที่ไม่มีงานทำซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่รัฐบาลเข้มงวดกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ในปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ และได้ประกาศให้งานชักลากไม้ในป่าเป็นอาชีพผิดกฎหมาย ทำให้ช้างลากไม้ทั้งหมดกลายเป็นช้างที่ทำงานผิดกฎหมายนับแต่นั้นเป็นต้นมา การดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF International) ซึ่งมีเจ้าฟ้าชายฟิลลิปส์ ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระราชสวามีในสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งอังกฤษเป็นองค์ประธาน โดยพระองค์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิและใช้ในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนานาชาติและบุคคลสำคัญในระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกด้วย


วัตถุประสงค์
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
· ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
· ดำเนินการติดตามและดูแลช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปล่อยคืนสู่ป่า และช้างในความดูแลของมูลนิธิฯ
· ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
· ดำเนินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่าในโครงการของมูลนิธิฯ ให้มีความสมบูรณ์ และมีความสมดุลทางธรรมชาติตามความเหมาะสม
· ดำเนินการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างและสัตว์ป่าอื่นรวมทั้งพันธุ์พืชต่างๆ
· ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเรื่องของการอนุรักษ์ช้างเอเชีย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก
· ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
· ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


รายนามคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ดร. 
          สุเมธ ตันติเวชกุล : ประธาน

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ


พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ :กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช : เหรัญญิก คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ :กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช
กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ
กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ:กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณกวีพงษ์ หิรัญกสิ :กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี :กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ : เลขาธิการ ผศ.นสพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม : สัตวแพทย์ที่ปรึกษา น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน : รองเลขาธิการ คุณบดินทร์ อัศวาณิชย์ : ี่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นสพ. ทวีโภค อังควาณิช : สัตวแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คุณบดินทร์ อัศวานิชย์
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช
กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
.    

   
 รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
    ดร.โรเบิร์ต จูเลียน มาเธอร์ :กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ    
    ดร.โรเบิร์ต จูเลียน มาเธอร์    

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้าง
คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ : ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้าง
คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐรายนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
สำนักงานกรุงเทพ สำนักงาน จ.เชียงใหม่ สำนักงาน จ.ลพบุรี
คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ : ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณสุวพร ธนะสาร warisra
คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์
ผู้จัดการมูลนิธิฯ
คุณธัญลักษณ์ ก๋ากาศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
คุณวริศรา อุเทนสุด
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานจังหวัดลพบุรี
คุณศุทธินี พินิจ : ผู้ช่วยผู้จัดการ  
คุณศุทธินี เลารัตนรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
คุณรัตนาภรณ์ สียิ่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
คุณฐวมลวรรณ เทพสง
เจ้าหน้าที่บัญชี
คุณชไมพร ตริยะพัฒนกำจร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณชไมพร ตริยะพัฒนกำจร
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานกรุงเทพฯ

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ | Elephant Reintroduction Foundation
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒-๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒-๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com