มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ   ร่วมบริจาคกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
แผนที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพ
สำนักงานกรุงเทพฯ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวเวอร์ ชั้น ๑๘
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒-๒๖๒๗-๘

ติดต่อ คุณ เปรมจิตร เหมวัฒน์, ผู้จัดการมูลนิธิฯ
E-mail: erf2545@gmail.com
สำนักงานเชียงใหม่
ห้อง ดี ๒๐๖ ชั้น ๒
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
แผนที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานเชียงใหม่
แผนที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานลพบุรี
สำนักงานลพบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
(พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๕ ตร.กม. หรือ ๙๖,๘๗๕ ไร่)
ต. กุดตาเพชร อ. ลำสนธิ
จ. ลพบุรี ๑๕๑๙๐
(ระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ ๒๗๓ กิโลเมตร)
สำนักงานลำปาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
(พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๒๖ ตร.กม. หรือ ๓๖๖,๒๗๐ ไร่)
อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง ๕๒๑๙๐
แผนที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานลำปาง

The Elephant Reintroduction Foundation