มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2545 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการ
เงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 11 กุมภาพันธ์ 2547มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ 2546 2545
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
47,993,307 3,008,549
เงินทดรองแก่พนักงาน
232,642 24,090
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
30,068 36,926
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,256,017 3,069,565
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์ – สุทธิ
3 1,451,074 329,116
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจำ
- 108,195
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,451,074 437,311
รวมสินทรัพย์ 49,707,091 3,506,876
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
98,630 144,397
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
139,133 -
อื่น ๆ
20,270 19,746
รวมหนี้สินหมุนเวียน 258,033 164,143
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
4 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
48,672,147 2,565,822
รวมกองทุนสะสม 49,449,058 3,342,733
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 49,707,091 3,506,876

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุลนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม2546 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่9 สิงหาคม 2545ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
5 50,075,145 3,556,185
ดอกเบี้ยรับ
489,751 5,171
รายได้อื่น
6,720 -
รวมรายได้ 50,571,616 3,561,356
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร expenses
4,465,291 995,534
รวมค่าใช้จ่าย 4,465,291 995,534
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 46,106,325 2,565,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
รับบริจาคทุนทรัพย์เริ่มแรก (หมายเหตุ 4) 776,911 - 776,911
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - 2,565,822 2,565,822
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 776,911 2,565,822 3,342,733
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 46,106,325 46,106,325
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคาร ณ นคร เลขที่ 99/349 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 2 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. อุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 80,291 163,179 85,646 - 329,116
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับบริจาค - - 15,000 - 15,000
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค 345,988 101,620 763,560 148,204 1,359,372
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 426,279 264,799 864,206 148,204 1,703,488
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2545 - - - - -
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 47,557 55,517 147,445 1,895 252,414
31 ธันวาคม 2546 47,557 55,517 147,445 1,895 252,414
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2545 80,291 163,179 85,646 - 329,116
31 ธันวาคม 2546 378,722 209,282 716,761 146,309 1,451,074
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 252,414
2545 -

4. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

5. รายได้จากการรับบริจาค
ในระหว่างปี 2546 มูลนิธิฯได้รับการบริจาคจากกระทรวงการคลังเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มูลนิธิฯมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน 16 เชือก ซึ่งเป็นช้างที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯไม่ได้ทำการบันทึกรายการดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากมูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์ที่จะคืนช้างดังกล่าวกลับสู่ธรรมชาติภายหลังการปรับพฤติกรรมและฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งไม่สามารถประเมินมูลค่าของช้างจำนวนดังกล่าวได้

6. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2546 2545
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 21 14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 2,754,639 558,175

7. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของมูลนิธิฯแล้ว

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com