มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบรายรับรายจ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายรับรายจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามทึ่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว่้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น
อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิณความสามารถของมูลนิธิฯในการดำเนินงานดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิฯ หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคืิการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของมูลนิธิฯ
- ประเมิณความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
-สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของมูลนิธิฯฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้มูลนิธิฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมิณการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 5 เมษายน 2567
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2566 2565
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6 5,638,426 7,019,958
เงินลงทุนชั่วคราว
7 22,863,468 21,416,980
ช้าง
8 72,669,571 68,523,171
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
ดอกเบี้ยค้างรับ
44,110 60,903
อื่นๆ
324,369 415,511
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 101,539,944 97,436,523
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
7 4,017,131 6,971,493
อุปกรณ์
9 6,217,082 7,702,895
เงินมัดจำ
16,700 16,500
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,250,913 14,690,888
รวมสินทรัพย์ 111,790,857 112,127,411
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
91,902 93,118
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
100 100
รวมหนี้สินหมุนเวียน 92,002 93,218
รวมหนี้สิน 92,002 93,218
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
10 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
110,921,944, 111,257,282
รวมกองทุนสะสม 111,698,855 112,034,193
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 111,790,857 112,127,411

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายรับรายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2566 2565
รายรับ หน่วย-บาท
รายรับจากการรับบริจาค
11 11,526,016 13,211,968
ดอกเบี้ยรับ
506,842 323,310
รายรับอื่น
   
รายรับจากการประเมิณมูลค่าช้างเกิดใหม่
8 5,500,000 3,300,000
อื่นๆ
35,669 -
รวมรายรับ 17,568,527 16,835,278
รายจ่าย
รายจ่ายในการบริหาร
16,550,265 16,848,807
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินจากการบริจาค
- 20,000,000-
ตัดจำหน่ายช้างเสียชีวิต
1,353,600 880,000
รายจ่ายอื่น
- -
รวมรายจ่าย 17,903,865 37,728,807
รายรับส่วนที่สูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี (335,338) (20,893,529)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
66
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 776,911 132,150,811 132,927,722
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (20,893,529) (20,893,529)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 776,911 111,257,282 112,034,193
      --
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 776,911 111,257,282 112,034,193
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (335,338) (335,338)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 776,911 110,921,944 111,698,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
66

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ที่อยู่ตามที่ี่จดทะเบียนของมูลนิธิฯ อยู่ที่ 888 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่มูลนิธิฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. มาตรฐานการรายงานการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัฐชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานดังหล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และเพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชี โดยยังคงความง่ายในทางปฎิบัติ ฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของมูลนิธิฯ


4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 รายรับและรายจ่าย
รายรบและรายจ่ายของมูลนิธิฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง รายรับที่เกิดจากประเมิณมูลค่าช้างที่เกิดใหม่ในโครงการจะบันทึกบัญชีเมื่อผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯประเมินมูลค่าของช้างที่เกิดใหม่ดังกล่าว

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย มูลนิธิฯ จะตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.4 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคในปี 2545 (ปีที่จัดตั้งมูลนิธิฯ)ไม่มีการประเมินมูลค่าช้าง และช้างที่ได้รับจากการบริจาคหลังปี 2545แสดงด้วยมูลค่าตามที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อช้างเสียชีวิตหรือสูญหายเกิน 1 ปี
ช้างที่เกิดในโครงการจะแสดงด้วยมูลค่าตามที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ ทั้งนี้มูลนิธิจฟะทำการประเมินมูลค่าของช้างเมื่อช้างมีอายุที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมินมูลค่าเมื่อช้างมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
5. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
2566 2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือโดยมูลนิธิ
เงินสด 10 10
เงินฝากธนาคาร 5,628 7,010
     
รวม 5,638 7,020

6. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
2566 2565
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
เงินฝากธนาคาร
1,000 223
หุ้นกู้/พันธบัตร - ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
21,863 21,194
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 22,863 21,417
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
หุ้นกู้/พันธบัตร
4,017 6,971
รวมเงินลงทุนระยะยาว 4,017 6,971
รวมเงินลงทุนระยะยาว 26,880 28,388


เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ซึ่งในปี 2566 มูลนิธิฯ มีค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 0.04 ล้านบาท (2565 : 0.05 ล้านบาท)

8. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มูลนิธิฯ มีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
31 ธันวาคม 2566 ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 1 - 1
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ - 97 97
รวม 1 97 98
31 ธันวาคม 2565 ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 1 - 1
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ - 88 88
รวม 1 88 89

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ ตัว/พันบาท
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1 85/66,103 86
เสียชีวิต - (2)/(880) (2)
รับบริจาค - - -
เกิดใหม่ที่ประเมิณราคาแล้ว - 5/3,300 5
  - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1 88/68,523 89
ซื้อเพิ่ม - - -
ได้รับบริจาค - - -
เกิดใหม่ที่ประเมิณราคาแล้ว - 11/5,500 11
เสียชีวิต - (2)/(1,353) (2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 1 97/72,670 98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลนิธิฯ มีช้างที่เกิดในโครงการที่ยังไม่ได้ประเมิณราคา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ตัว (2565: 11 ตัว)

9. อุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อื่นๆ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม
ราคาทุน:
1 มกราคม 2565 554 6,509 544 5,627 2,467 27,962 43,684
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค - 7 15 94 20 3,100 3,236
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (18) (40) - (21) (20,000) (20,079)
โอนเข้า(โอนออก) - 2,1000 - - 8,962 (11,062) -
31 ธันวาคม 2565 554 8,598 540 5,721 11,428 - 26,841
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค - 89 - 861 20 - 970
โอนเข้า(โอนออก) -            
ตัดจำหน่าย - (296) (201) (148) (628) - (1,273)
31 ธันวาคม 2566 554 8,391 339 6,434 10,820 - 26,538
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
1 มกราคม 2565 554 6,482 512 5,487 2,350 - 15,385
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 271 32 123 3,406 - 3,832
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (18) (40) - (21) - (79)
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จัดประเภทใหม่ - - - - -   -
31 ธันวาคม 2565 554 6,735 504 5,610 5,735 - 19,138
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 439 10 171 1,826 - 2,446
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (296) (201) (147) (619) - (1,263)
               
31 ธันวาคม 2566 554 6,878 313 5,634 6,942 - 20,321
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2565 - 1,863 36 111 5,693 - 7,703
31 ธันวาคม 2566 - 1,513 26 800 3,878 - 6,217

ในเดือนกันยายน 2565 มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบอาคารศูนย์ความรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ความรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติดังกล่าวให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงบันทึกตัดจำหน่ายราคาทุนของสินทรัพย์ที่บริจาคดังหล่าวจำนวนเงิน รวม 20 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการ "ตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากการบริจาค" ในงบรายรับรายจ่ายสำหรับปี 2565

10. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

11. รายรับจากการบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)
  2566 2565
นิติบุคคล 1,135 2,341
หน่วยงานราชการ 10,144 10,584
บุคคลธรรมดา 157 128
อื่นๆ 90 159
รวม 11,526 13,212


12. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2567

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘

อีเมล์ : erf2545@gmail.com