มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 11 เมษายน 2549มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2548 2547
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
5,461,779 30,523,175
เงินลงทุนชั่วคราว
3 1,993,594 -
ช้าง
4 6,907,235 3,425,600
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ลูกหนี้จากการฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญา
275,000 -
ดอกเบี้ยค้างรับ
311,325 -
อื่นๆ
222,321 219,105
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,171,254 34,167,880
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
3 24,630,081 6,000,000
อุปกรณ์ – สุทธิ
4 7,272,402 4,124,023
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
30,000 875,101
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,932,483 10,999,124
รวมสินทรัพย์ 47,103,737 45,167,004
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
108,371 101,313
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
136,988 270,579
อื่นๆ
24,296 23,944
รวมหนี้สินหมุนเวียน 269,655 395,836
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
6 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
46,057,171 43,994,257
รวมกองทุนสะสม 46,834,082 44,771,168
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 47,103,737 45,167,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2548 2547
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
7 7,868,392 2,044,157
ดอกเบี้ยรับ
1,038,444 426,527
รายได้อื่น
87,764 1,440
รวมรายได้ 8,994,600 2,472,124
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6,931,686 7,150,014
รวมค่าใช้จ่าย 6,931,686 7,150,014
รายได้ส่วนที่เกินกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2,062,914 (4,677,890)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (4,677,890) (4,677,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 776,911 43,994,257 44,771,168
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 2,062,914 2,062,914
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 776,911 46,057,171 46,834,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

2.3 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ จะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาต

2.4 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

2.5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2548 2547
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
 ตั๋วเงินคลัง
1,993,594 -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,993,594 -
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
12,370,736 -
หุ้นกู้
5,759,345 -
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,500,000 6,000,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 24,630,081 6,000,000

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

4. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนช้างสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 11 - 11
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 2 17 19
รวม 13 17 30

5. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2547 373,150 729,771 382,239 1,485,398 1,185,543 711,973 4,868,074
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 3,880,005 92,520 1,067,300 2,339,414 409,469 7,788,708
โอนออก - - - - (3,465,927) - (3,465,927)
31 ธันวาคม 2548 373,150 4,609,776 474,759 2,552,698 59,030 1,121,442 9,190,855
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2547 27,383 170,576 126,987 357,416 - 61,689 744,051
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 74,589 426,081 80,397 401,614 - 191,721 1,174,402
31 ธันวาคม 2548 101,972 596,657 207,384 759,030 - 253,410 1,918,453
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2547 345,767 559,195 255,252 1,127,982 1,185,543 650,284 4,124,023
31 ธันวาคม 2548 271,178 4,013,119 267,375 1,793,668 59,030 868,032 7,272,402
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 521,364
2548 1,174,402

6. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

7. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2548 2547
นิติบุคคล 2,326,987 1,356,959
บุคคลธรรมดา 4,354,875 473,480
ตู้รับบริจาค 1,186,530 213,718
รวม 7,868,392 2,044,157

8. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลนิธิฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและบริการจำนวน 0.13 ล้านบาท (2547 : ไม่มี)

9. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2548 2547 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 21 23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 3,094,671 3,258,997

10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2549

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com