มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 15 กุมภาพันธ์ 2548มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2547 2546
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
30,523,175 47,993,307
เงินทดรองแก่พนักงาน
66,067 232,642
ช้าง
3 3,425,600 -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
153,038 30,068
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,167,880 48,256,017
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
4 6,000,000 -
อุปกรณ์ – สุทธิ
5 4,124,023 1,451,074
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
875,101 -
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,999,124 1,451,074
รวมสินทรัพย์ 45,167,004 49,707,091
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
101,313 8,630
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
270,579 139,133
อื่น ๆ
23,944 20,270
รวมหนี้สินหมุนเวียน 395,836 258,033
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
6 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
43,994,257 48,672,147
รวมกองทุนสะสม 44,771,168 49,449,058
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 45,167,004 49,707,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2547 2546
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
7 2,044,157 50,075,145
ดอกเบี้ยรับ
426,527 489,751
รายได้อื่น
1,440 6,720
รวมรายได้ 2,472,124 50,571,616
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
7,150,014 4,465,291
รวมค่าใช้จ่าย 7,150,014 4,465,291
รายได้ส่วนที่เกินกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับปี (4,677,890) 46,106,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม  
  ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 776,911 2,565,822 3,342,733
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 46,106,325 46,106,325
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (4,677,890) (4,677,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 776,911 43,994,257 44,771,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 2 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

2.3 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนช้างสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 15 - 15
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 1 9 10
รวม 16 9 25

4. เงินทุนระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลนิธิฯ มีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรวม 6 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.90 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2557

5. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2546 - 426,279 264,799 864,206 - 148,204 1,703,488
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับบริจาค - 19,900 295,110 - - - 315,010
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค 373,150 283,592 26,700 706,838 1,185,543 563,769 3,139,592
ตัดจำหน่ายโดยการบริจาค - - (204,370) (85,646) - - (290,016)
31 ธันวาคม 2547 373,150 729,771 382,239 1,485,398 1,185,543 711,973 4,868,074
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546 - 47,557 55,517 147,445 - 1,895 252,414
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 27,383 123,019 78,355 232,813 - 59,794 521,364
ตัดจำหน่ายโดยการบริจาค - - (6,885) (22,842) - - (29,727)
31 ธันวาคม 2547 27,383 170,576 126,987 357,416 - 61,689 744,051
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546 - 378,722 209,282 716,761 - 146,309 1,451,074
31 ธันวาคม 2547 345,767 559,195 255,252 1,127,982 1,185,543 650,284 4,124,023
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 521,364
2546 252,414

6. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

7. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
2547 2546
กระทรวงการคลัง - 50,000,000
นิติบุคคล 1,356,959 58,500
บุคคลธรรมดา 473,480 16,645
ตู้รับบริจาค 213,718 -
รวม 2,044,157 50,075,145

8. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2547  2546 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 23 21
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 3,258,997 2,754,639

9. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของมูลนิธิฯแล้ว

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com